Privacy reglement

Offerte voor VvE?

Offerte aanvragen

Vragen? Bel ons!

010-2477477

Privacy reglement

 

Privacy Reglement Westhavendomein B.V. en

Westhavendomein VvE Beheer B.V.

 

 

Inleiding

Westhavendomein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om u privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Westhavendomein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk om invulling te geven aan onze dienstverlening. Wij verzamelen die informatie die nodig is voor de doelen die in dit reglement staan omschreven.

Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

Westhavendomein verstrekt uw gegevens in geen enkel geval aan derde partijen die als doel hebben u te benaderen voor commerciële doeleinden.

Welke persoonsgegevens en waarom verzamelen wij?

Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres (NAWTE gegevens)

  • omdat wij een contract met u hebben (huurwoning of bedrijfspand) en contact met u moeten kunnen opnemen om dat contract goed te kunnen uitvoeren, of
  • omdat u zich heeft ingeschreven voor een huurwoning en wij contact met u willen kunnen opnemen om u een woning te kunnen aanbieden.
  • omdat wij een beheerovereenkomst hebben met de Vereniging van Eigenaren (VvE) waar u lid van bent en wij contact moeten kunnen opnemen met de individuele eigenaren voor het uitvoeren van deze overeenkomst.

Uw bankrekeningnummer

Omdat u betalingen doet (huur, servicekosten, VvE bijdrage, etc.) die wij moeten verwerken of omdat wij betalingen aan u moeten doen.

Opgave van uw inkomensgegevens, gezinssamenstelling, huidige woonsituatie en woonwensen

Wanneer u zich inschrijft als woningzoekende, zodat wij weten dat we de juiste persoon inschrijven en de beschikbare woningen kunnen matchen met uw woonwensen en -mogelijkheden.

Kopie van uw ID bewijs, salarisstroken, werkgeversverklaring, hypotheek- of verhuurdersverklaring, echtscheidingsconvenant en overige financiële gegevens (overal pasfoto en BSN nummer verwijderd).

Wanneer u staat ingeschreven als woningzoekende en u een woning wenst te gaan huren na bezichtiging. Deze gegevens vragen wij ter controle van de gestelde huurvoorwaarden en zodat wij weten dat wij met de juiste persoon een huurovereenkomst aangaan.

Uw handtekening  

Omdat wij een contract met u willen aangaan en dat contract getekend dient te worden.

Overige gegevens die u ons toezendt

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Westhavendomein zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, of voor het oplossen van eventuele geschillen (alles in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen).

Inzage, correctie en verwijdering

Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk richten aan ons kantoor via e-mail vastgoed@westhavendomein.nl (Vastgoed) of vve@westhavendomein.nl (VvE Beheer) en zal in beginsel binnen vier weken beantwoord worden. Westhavendomein zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons kantoor via telefoonnummer

010-2477477 of stuur een e-mail naar vastgoed@westhavendomein.nl (Vastgoed) of vve@westhavendomein.nl (VvE Beheer).